ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
English website
ataşehir escort
Skipulagsskrá

Skipulagsskrá Landgræðslusjóðs

1. gr. Nafn og lögheimili
Sjóðurinn heitir Landgræðslusjóður. Sjóðurinn er sjálfseignarstofnun og starfar samkvæmt lögum nr. 19/1988. Lögheimili hans er í Reykjavík.


2. gr. Stofnendur
Sjóðurinn var stofnaður fyrir atbeina landsnefndar lýðveldiskosninganna og forgöngu Skógræktarfélags Íslands, samtímis atkvæðagreiðslunni 20.-23. maí 1944, til minningar um stofnun lýðveldis á Íslandi.

3. gr. Merki sjóðsins
Merki sjóðsins er bjarkarlaufin þrjú, sem landsnefnd lýðveldiskosninganna notaði kjördagana og afhenti síðan Skógræktarfélagi Íslands að gjöf.

4. gr. Stofnfé
Stofnfé sjóðsins var:

a) Frjáls framlög er söfnuðust kr. 130.000,-
b) Eftirstöðvar þess fjár, sem landsnefnd lýðveldiskosninganna barst frá nokkrum stofnunum,
til þess að standa straum af kostnaði í sambandi við lýðveldiskosningarnar
kr. 250.000,-
    Kr. 380.000,-

Núvirði stofnfjár miðað við breytingar á vísitölu neysluverðs frá maí 1944 til júlí 2017 er kr. 32.921.669.-


5. gr. Aflafé
Tekjur sjóðsins eru:

  1. Framlög og söfnunarfé
  2. Gjafir frá einstaklingum og fyrirtækjum
  3. Vextir og arður af eigin fé

6. gr. Markmið
Verksvið sjóðsins er að stuðla að landgræðslu og gróðurvernd, en meginmarkmið hans skal þó vera að taka þátt í og styrkja verkefni á sviði skógræktar, einkum á vegum aðildarfélaga Skógræktarfélags Íslands.

7. gr. Stjórn sjóðsins
Stjórn Landgræðslusjóðs skal skipuð 5 einstaklingum. Stjórn Skógræktarfélags Íslands kýs úr sínum hópi tvo fulltrúa til eins árs senn og tvo til vara. Aðalfundur Skógræktarfélags Íslands kýs einn fulltrúa til eins árs í senn og einn til vara. Má sá hvorki vera í aðal- né varastjórn. Auk þess eiga skógræktarstjóri og landgræðslustjóri sæti í stjórninni og tilnefna þeir varamenn í forföllum sínum. Stjórnin skiptir með sér verkum. Formaður skal vera einn af fulltrúum Skógræktarfélags Íslands. Framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Íslands hefur rétt til setu á stjórnarfundum Landgræðslusjóðs með málfrelsi og tillögurétti.

8. gr. Ársreikningar
Stjórnin leggur starfsskýrslu og ársreikninga fyrir aðalfund Skógræktarfélags Íslands. Reikningarnir skulu staðfestir af löggiltum endurskoðendum og sendir Ríkisendurskoðun ásamt starfsskýrslu.

9. gr. Fjárvarsla
Stjórnin sér um varðveislu eigna og ávöxtun á fé sjóðsins. Hún skal leitast við að tryggja sem besta ávöxtun á hverjum tíma án þess að stofna fé sjóðsins í hættu og gæta þess að eignir skili eðlilegum arði. Eigið fé sjóðsins samkvæmt ársreikningi fyrir árið 2016 nam kr. 367.523.890.- Eigið fé er óheimilt að skerða.

10.gr. Úthlutun styrkja
Sjóðsstjórn setur reglur um umsóknir og úthlutun styrkja í samræmi við markmið sjóðsins og ákveður upphæð þá, er úthluta skal hverju sinni og sérstök skilyrði henni tengd.

Árlega skal reikna raunvexti samkvæmt gr. 5/III og er stjórn heimilt að verja allt að 90% þeirra til að framfylgja markmiðum sjóðsins. Að lágmarki skulu 10% raunvaxta leggjast við höfuðstól.

Við úthlutun og mat á umsóknum skal helst tekið tillit til gildis verkefnisins, framkvæmda- og kostnaðaráætlunar, sem og umhverfislegra þátta. Heimilt er að veita styrki til verkefna sem unnin eru í samstarfi við aðra en þá skal umsækjandi gera sérstaka grein fyrir öðrum styrktaraðilum.

Styrkþegar skulu gera sjóðnum grein fyrir framgangi verkefna eftir reglum þeim sem sjóðurinn ákveður hverju sinni. Ef styrkþegar vanrækja þessa skyldu eða framkvæmdaáætlun er ekki haldin, getur sjóðsstjórn dregið styrkveitingu til baka tímabundið eða endanlega.

Verði árlegu ráðstöfunarfé ekki öllu varið skv. framanskráðu skal afgangur þess leggjast við höfuðstól.

11.gr. Rekstur
Stjórnin skal ár hvert gera fjárhagsáætlun fyrir sjóðinn. Allur rekstrarkostnaður greiðist úr sjóðnum.

12. gr. Gerðabók
Stjórn sjóðsins skal halda gerðabók þar sem skráðar skulu fundargerðir stjórnarfunda. Þar skal einnig skrá öll erindi sem berast stjórn og með hvað hætti þau eru afgreidd.

13. gr. Skipulagsskrá
Skipulagsskrá sjóðsins má því aðeins breyta, að meirihluti stjórnar sjóðsins sé því samþykkur og breytingarnar hljóti auk þess samþykki næsta aðalfundar Skógræktarfélags Íslands með þremur fjórðu hlutum greiddra atkvæða.

Bera skal breytingar á skipulagsskránni skriflega undir embætti sýslumannsins á Norðurlandi vestra.

Með skipulagsskrá þessari fellur úr gildi skipulagsskrá fyrir Landgræðslusjóð nr. 932 frá 5. desember 2001. Leita skal staðfestingar sýslumannsins á Norðurlandi vestra á skipulagsskrá þessari.